Dby >> Digital Head-End

Slim9+1

Slim9+1
• ชุดห้องส่งสัญญาณสาเร็จรูป 9 ช่อง
• มิกส์สัญญาณดิจิตอลทีวี DVB-T2 ได้ 48 ช่อง*
• OTA แล้วช่องรายการและ RF Out ไม่เปลี่ยน

Slim15+1

Slim15+1
• ชุดห้องส่งสัญญาณสาเร็จรูป 15 ช่อง
• มิกส์สัญญาณดิจิตอลทีวี DVB-T2 ได้ 48 ช่อง*
• OTA แล้วช่องรายการและ RF Out ไม่เปลี่ยน

Slim 20

Slim20
• ชุดห้องส่งสัญญาณสาเร็จรูป 20 ช่อง
• OTA แล้วช่องรายการและ RF Out ไม่เปลี่ยน
• มีฟิลเตอร์กรองสัญญาณรบกวน