Home >> SmartCity >> Solution

Ming Ji Mini : Intelligent Temperature Detection

Ming Ji Mini : Intelligent Temperature Detection
ระบตรวจจับอุณหภูมิร่างกาย ด้วยเทคโนโลยี AI อัจริยะ